INGYENES SZÁLLÍTÁS 25 000 Ft.- feletti vásárlás esetén (FOXPOST csomagautomatába)

Nyereményjáték

1 éves lesz a POLYTOP Magyarország.

Ebből az alkalomból minden vásárlónknak esélyt adunk, hogy megnyerjen  

  • Regisztrálj az oldalunkon
  • Vásárold meg kedvenc termékedet
  • Használd, majd fotózd le a végeredményt - akár kívül, akár belül használtad.
  • Töltsd fel az elkészített képet az autódról és a termékről amit használtál a https://www.facebook.com/groups/autokozmetika csoportban erre a célra létrehozott albumba vagy ide az erre a célra elkészített űrlapon keresztül (lent) 
  • Küld el a vásárlás alkalmával kapott számlájának sorszámát e-mailben a vivien@primatec.hu email címre, vagy itt az űrlapon keresztül, hogy ellenőrzhessük a rendelésed valódiságát.

Az szavazás eredményét ide kattintva nézheted meg

A Primatec Systems Kft. által szervezett Nyereményjáték


RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


I. A nyereményjáték szervezője:
1.1. A nyereményjátékot a Primatec Systems Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Babits M, u. 25. továbbiakban: „Szervező”) szervezi a www.primatec.hu webáruházban található autóápolási termékek és szolgáltatások promótálása és népszerűsítése céljából. 

II. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:
2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi - és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: Neve - Címe - telefonszáma - email címe - szállítási címe - rendeléshez kapcsolodó számla sorszáma - fotó az autójáról és a termékről amivel készítette. 

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges továbbá:

  • A jákékosnak a www.primatec.hu weboldalon regisztrált felhasználóként a játék időtartama alatt minimum egy darad érvényes és kiszállított lezárt rendeléssel rendelkezni kell, tetszés szerint PRIMATEC vagy POLYTOP termékek közül választva. 
  • Használnia kell a termékeket, majd le kell fotóznia az autóját - akár kívül akár belül - és végeredményt a termékekkel együtt, amit használt.
  • Fel kell töltenie a képekethttps://www.facebook.com/groups/autokozmetika csoportban erre a célra létrehozott albumba (vagy fel kell töltenie az erre a célra kialakított weboldalra és a szervező azt feltölti).
  • A játékosnak el kell küldenie a vásárlás alkalmával kapott számlájának sorszámát a szervezőnek e-mailben a vivien@primatec.hu email címre, aki ellenőrzi annak valódiságát.

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.
2.3. A Nyereményjáték a résztvevők számára vásárláshoz kötött (lsd: Nyereményjátékban való részvételhez szükséges rész)
2.4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.


III. A Nyereményjáték időtartama
3.1. A jelen Nyereményjáték 2022.10.15 én indul és 2022.12.15 - én ér véget. 


IV. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége
4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és vásárlás bizonyítása a Játékost terheli.


V. A Játék nyereménye, a sorsolás
5.1. A Játék nyereményei a Játékosok között a Szervező, Bányai Zoltán által kerül kisorsolásra. A sorsolásra  a Szervező székhelyén tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül kerül sor. 
5.2. Szervező a nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell FB privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe, e-mail címe).
5.3. Szervező a sorsoláson 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest és egy második (2) illetve hatmadik (3) nyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező 5.2. pontban foglaltak szerinti értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.
5.4. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.
5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.


VI. A Játékos jogai és kötelezettségei
6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.
6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.
6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti a Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.
6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgáltatni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül
6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.
6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező e-mail címén:. ugyfelszolgalart@primatec.hu 

A Játékos a fenti e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.
Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

- a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre - vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Primatec system Kft végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cégek vesznek részt: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), Trans-O-Flex Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.) azzal, hogy ezen cégek a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt, a sorsolás közzétételéig kezeli.


VII. Egyéb rendelkezések
7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/groups/autokozmetika internetes oldalon találhatóak meg.
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi. A szervező fenntartja a jogot hogy a szervezett promócióból a versenytársait és konkurenseit kizárja.
7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

 

Szigethalom, 2022.10.11